Spring naar content

Disclaimer flowbird

1. Uitgever en beheerder

Uitgever van de website:

  • flowbird S.A.S 100/102 avenue de Suffren 75015 PARIS Frankrijk, RCS PARIS 444 719 272.
  • Deze website wordt beheerd door Dr. Woe, Voorhelmstraat 25, 2012 ZM Haarlem, Nederland

2. Voorwoord

flowbird is een online parkeerdienst voor mobiele telefoons, ontwikkeld en beheerd door Yellowbrick International B.V. Een licentie voor de flowbird dienst werd verleend aan FLOWBIRD S.A.S. (licentienemer) die de dienst exploiteert.

Deze website is bedoeld om u kennis te laten maken met de mobiele parkeerdienst flowbird. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u onderstaande algemene voorwaarden en stemt u ermee in alle van toepassing zijnde wetten en parkeervoorschriften te respecteren.

3. Informatie over de dienst

De eigenschappen van de voorgestelde dienst worden louter informatief meegedeeld. Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen (en/of haar licentiehouder) kunnen de op deze website vermelde informatie met betrekking tot de dienst op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De informatie wordt zonder enige expliciete of impliciete garantie verschaft. De op deze website voorgestelde dienst wordt hoofdzakelijk door een distributeursnetwerk verleend. Deze distributeurs zijn in elk geval ondernemingen die zelf afzonderlijke juridische entiteiten zijn en autonoom handelen, zonder enige onderlinge solidariteit. Bijgevolg zijn deze ondernemingen, wanneer u toegang krijgt tot de informatie en de dienst die door deze distributeurs via een hyperlink wordt aangeboden, volledig verantwoordelijk voor de informatie die op hun websites staat.

4. Toegangs- en paswoordbeheer

De website of bepaalde delen ervan zijn te raadplegen door middel van een toegangscode en een paswoord die door Yellowbrick International BV (en/of haar vergunninghouder) zullen worden toegekend. De toegangscodes en paswoorden zijn vertrouwelijk. U bent verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik ervan. Het is bijgevolg uw verantwoordelijkheid om alle vereiste maatregelen te nemen teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de u toegekende toegangscodes en paswoorden te garanderen. U verbindt zich ertoe FLOWBIRD S.A.S op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik van uw toegangscode en/of paswoord zodra u daarvan kennis heeft. U kunt het oorspronkelijke paswoord op elk moment wijzigen via de website. Yellowbrick International BV (en/of haar licentiehouder) behoudt zich het recht voor uw toegang tot de website te blokkeren in geval van frauduleus gebruik of poging tot frauduleus gebruik van de toegang. Indien uw toegang wordt geblokkeerd, zal Yellowbrick International BV of uw lokale vertegenwoordiger u meteen informeren.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan de website kan u worden gevraagd een aantal persoonlijke gegevens over uzelf te verschaffen opdat wij beter kunnen voldoen aan uw informatie-eisen en uw verwachtingen beter kunnen verstaan, alsmede om u te helpen optimaal gebruik te maken van de op deze website aangeboden diensten. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn louter bedoeld voor Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen of licentiehouders, alsmede haar partners en onafhankelijke distributeurs voor analyse- en/of enquêtedoeleinden. U heeft het recht deze gegevens op elk moment te raadplegen, wijzigen, corrigeren en verwijderen door met ons contact op te nemen via de Contactpagina op de website of op dit e-mailadres: flowbird@parkeon.com

6. Auteursrecht

Alle informatie en documenten op deze website, alsmede alle elementen die voor deze website zijn aangemaakt, zijn oftewel het eigendom van Yellowbrick International BV, van haar dochterondernemingen of licentiehouders, oftewel onderworpen aan de overeengekomen rechten inzake het gebruik, de reproductie en de weergave ervan ten gunste van deze laatste. De informatie, documenten of elementen zijn onderworpen aan het auteursrecht en gelijksoortige wetten ter bescherming van het auteurschap vanaf het moment dat ze voor het publiek ter beschikking worden gesteld op de website. Het maken van kopieën van documenten op de website is enkel toegestaan voor informatiedoeleinden en louter voor eenmalig uitsluitend privaat gebruik. Met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten wordt geen enkele licentie of ander recht verleend, behalve het recht om de website te raadplegen. De reproductie van documenten van de website is strikt voorbehouden voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik: elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yellowbrick International BV. De geoorloofde reproductie van enige informatie op deze website dient in elk geval de correcte bron en auteursrechten te vermelden. Tenzij anders vermeld, zijn de bedrijfsnamen, logo's, producten en merken op deze website het eigendom van Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen of licentiehouders. Ze mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Yellowbrick International BV.

Alle via deze website of via e-mail naar Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen of licentiehouders verzonden communicatie wordt niet-vertrouwelijk beschouwd. Yellowbrick International BV en haar dochterondernemingen en licentiehouders zijn vrij om deze op eender welke manier te reproduceren, openbaar te maken of te gebruiken voor welke doeleinden ook. De verzender van communicatie naar Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen of licentiehouders is verantwoordelijk voor de inhoud ervan en de informatie die erin vervat zit, in het bijzonder wat de nauwkeurigheid ervan betreft.

Deze website respecteert het auteursrecht. Alle auteursrechten van beschermde werken die op deze website worden weergegeven of openbaar gemaakt, zijn voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijke toestemming is elk gebruik van werken voor andere doeleinden dan de individuele en private reproductie en raadpleging verboden.

7. Hyperlinks

Yellowbrick International BV en haar dochterondernemingen of licentiehouders wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de websites waarnaar ze links aanbieden. Deze links worden aan de gebruikers van de website aangeboden als een dienst. De beslissing om de link te activeren ligt enkel en alleen bij de gebruikers van de website. Indien u een hyperlink met deze website wenst te creëren, moet u via schriftelijke weg de voorafgaandelijke toestemming verkrijgen van Yellowbrick International BV via: HJE Wenckebachweg 80, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht, Nederland, of via de Contactpagina op de website of via e-mail naar: flowbird@yellowbrickinternational.com. Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spamshots. Om het te kunnen weergeven, moet JavaScript geactiveerd zijn.

8. Aansprakelijkheid

De informatie en aanbevelingen (“Informatie”) beschikbaar op deze website is te goeder trouw aangeboden. Deze Informatie wordt verondersteld correct te zijn op het moment dat u ze leest. Yellowbrick International BV en haar dochterondernemingen en licentiehouders garanderen echter niet de volledigheid en nauwkeurigheid van deze Informatie. U aanvaardt volledig het risico dat gepaard gaat met de geloofwaardigheid dat u deze Informatie schenkt. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch expliciet noch impliciet, met betrekking tot de producten en diensten waar in deze Informatie naar verwezen wordt. Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen of licentiehouders zullen zich in geen enkel geval verbinden tot het updaten van de Informatie op deze website. Yellowbrick International BV of haar dochterondernemingen of licentiehouders behouden zich eveneens het recht voor om de inhoud op hun website op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren.

Ondanks al hun inspanningen kunnen Yellowbrick International BV en haar dochterondernemingen of licentiehouders niet garanderen dat de website virusvrij is en zij aanvaarden bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid in dat opzicht.

Internetgebruikers moeten de vereiste maatregelen nemen met het oog op hun bescherming, en in het bijzonder alle informatie, software en documentatie vóór het downloaden scannen met een antivirussoftware.

9. Wijziging van de voorwaarden

Yellowbrick International BV kan deze gebruiksvoorwaarden van de website op elk ogenblik wijzigen. Wij raden u bijgevolg ook aan regelmatig de meest recente op de website van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Ga naar de inhoud