Spring naar content

Algemene voorwaarden flowbird

Algemene voorwaarden voor de dienst flowbird - december 2018

Artikel 1. Voorwoord

Yellowbrick international bv (YBI) heeft een dienst ingevoerd, flowbird genaamd, die gebruikers de mogelijkheid biedt hun parkeergeld op afstand te betalen.  YBI heeft een licentie verleend aan FLOWBIRD S.A.S. die als licentiehouder instaat voor de distributie van flowbird in belgië.

De dienst wordt geactiveerd op vraag van operatoren die parkeeractiviteiten op verschillende sites beheren. FLOWBIRD S.A.S. is een technisch tussenpersoon tussen de operator en de gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) die via een platform de mogelijkheid biedt op een eenvoudige manier parkeertijd aan te kopen door middel van een geautoriseerde bankkaart (credit of debet), via het gebruik van een telefoon of een ander toestel met internettoegang en op basis van de betalings- en technische opties die door de operator zijn geselecteerd.

Artikel 2. Waarschuwingen

De gebruiker erkent dat FLOWBIRD S.A.S. alle informatie en waarschuwingen met betrekking tot de aangeboden flowbird-dienst heeft verschaft, die de gebruiker in staat stellen de technische en wettelijke maatregelen te beoordelen en te implementeren die in die omstandigheden geschikt zijn.

Het aanmaken van een flowbird-account en/of het gebruik van de flowbird-dienst vereist de volledige en integrale aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden van de dienst door de gebruiker.

De gebruiker erkent dat hij zich volledig bewust is van het feit dat zijn aanvaarding van deze algemene voorwaarden van de dienst geen schriftelijke bekrachtiging vereist van dit document. De gebruiker kan dit document wel opslaan en printen via de flowbird-website: www.Flowbird.be.

FLOWBIRD S.A.S. herinnert de gebruiker eraan dat het gebruik van een mobiele telefoon of een ander toestel tijdens het rijden gevaarlijk is. FLOWBIRD S.A.S. raadt het gebruik van deze dienst af tijdens het besturen van een voertuig. FLOWBIRD S.A.S. wijst elke aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de flowbird-dienst of -account tijdens het besturen van een voertuig.

Artikel 3. Definities

De in onderhavige algemene voorwaarden van de dienst gebruikte termen hebben de volgende betekenis:

 • Mobiele flowbird-applicaties: Op het downloadplatform beschikbare applicaties speciaal bedoeld voor de types mobiele toestellen die de FLOWBIRD-Dienst ondersteunen.
 • Flowbird-account: Technisch account waarmee de Gebruiker zich aanmeldt op de FLOWBIRD-dienst. Dit account wordt door de Gebruiker in eigen naam aangemaakt bij zijn registratie op de website my.Flowbird.be, bij gebruik van de mobiele FLOWBIRD-applicatie of op de mobiele website m.Flowbird.be
 • Operator: Rechtspersoon of autoriteit die de parkeerdienst uitbaat.
 • Flowbird-dienst of dienst: Dienst aangeboden door FLOWBIRD S.A.S. waarbij parkeergeld wordt betaald in overeenstemming met onderhavige voorwaarden.
 • Flowbird-websitewebsite die mede wordt beheerd en gecontroleerd door FLOWBIRD S.A.S. en elke opvolger, momenteel met het volgende webadres:
 •  Www.Flowbird.be.
 • De Gebruiker: Persoon die het Account aanmaakt.
 • Gebruikerstelefoon: Door de Gebruiker gebruikte Telefoon die over de vereiste eigenschappen en abonnementen beschikt (spraak- en/of dataplan) om toegang te krijgen tot de Dienst, of mobiel telefoonnummer dat in het Account werd opgegeven.
 • Ticket: Samenvatting van de bestelling betreffende het parkeergeld weergegeven op de homepage van de Mobiele flowbird-applicaties en -Websites, met vermelding van de informatie opgesomd in Artikel 8.
 • FLOWBIRD S.A.S. : Onderneming die de flowbird-Dienst in België uitbaat.
 • Persoonsgegevens’ zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Persoonsgegevens, 2016/679.

Artikel 4. Doel

FLOWBIRD S.A.S. biedt een dienst aan voor de betaling van parkeergeld op afstand, flowbird genaamd, op vraag van een operator. Onderhavige algemene voorwaarden van de dienst bepalen de gebruiksvoorwaarden van de flowbird-dienst voor de gebruiker.

Artikel 5. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de Dienst

Elke bevestiging van de gebruiker van de betaling van parkeergeld, ongeacht het gebruikte medium (mobiele website, mobiele applicaties, flowbird-website, klantenservice) staat gelijk aan zijn volledige aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden van de dienst.

De gebruiker erkent bijgevolg dat hij zich bij het aanmaken van zijn account volledig bewust is van onderhavige algemene voorwaarden van de dienst en, op het moment van de betaling, van de bijzondere verkoopvoorwaarden die door de operator zijn aangegeven of van kracht zijn op de parkeerplaats (kost van de dienst(en), duurtijd, enz.) En erkent uitdrukkelijk dat hij zowel onderhavige algemene voorwaarden van de dienst als de bijzondere voorwaarden en/of lokale regelgevingen die van toepassing zijn op enige transactie onvoorwaardelijk aanvaardt en hiermee instemt.

Deze algemene voorwaarden van de dienst zijn van toepassing voor de hele periode waarin ze beschikbaar zijn op de flowbird-website. De algemene voorwaarden van de dienst prevaleren boven eender welke andere voorwaarde in enig ander document.

De versie van de algemene voorwaarden van de dienst waaraan de gebruiker gebonden is, is die versie die terug te vinden is op de website www.flowbird.be op het moment van de betalingsbevestiging.

Artikel 6. Wijziging

FLOWBIRD S.A.S. behoudt zich het recht voor de toegang tot de website evenals onderhavige algemene voorwaarden van de dienst op elk moment te wijzigen en te updaten. Deze wijzigingen en updates zijn bindend voor de gebruiker, die deze informatie regelmatig dient te raadplegen om zich te vergewissen van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van de dienst.

Om gebruik te kunnen blijven maken van de hele flowbird-dienst, dient de gebruiker de nieuwe algemene voorwaarden van de dienst te aanvaarden.

Voor de gebruiker de aankoop van een ticket bevestigt, zal hij zijn keuzes kunnen verbeteren of wijzigen. De gebruiker heeft in elke fase van het aankoopproces toegang tot dit mechanisme.

Artikel 7. Aanmaken en beheren van een flowbird-Account

De rol van FLOWBIRD S.A.S. is het faciliteren van de betaling van parkeergeld door middel van een telefoon of een ander toestel met internettoegang, zonder dat de vereiste bankkaartgegevens bij elke betaling opnieuw dienen te worden ingegeven.

Teneinde het account van elke gebruiker te personaliseren, zijn ten minste de volgende gegevens vereist:

 • E-mail
 • Login
 • Mobiel telefoonnummer
 • Paswoord voor toegang tot de flowbird-Dienst

De gebruiker zal toegang krijgen tot de flowbird-dienst door zijn e-mail, of zijn login, of zijn mobiel telefoonnummer, samen met zijn paswoord in te geven.

Indien van toepassing, zal de gebruiker toegang kunnen krijgen via zijn eigen facebookaccount.

De login, het e-mailadres of het mobiel telefoonnummer, in combinatie met het paswoord, strekken tot bewijs van de gebruikers identiteit en verbinden hem tot elke betaling via deze weg.

De nummerplaat van het voertuig (of de verschillende voertuigen die gelinkt kunnen zijn aan hetzelfde flowbird-account), evenals de bankkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum, naam van de kaarthouder, cvv-code) zijn enkel vereist voor de aankoop van het eerste parkeerticket, of wanneer de kaartinformatie wijzigt (vervaldatum). De bankkaartgegevens worden niet in het flowbird informatiesysteem bewaard, maar bij de provider van de betaaloplossing. Een gebruiker kan verschillende bankkaarten registreren, bijvoorbeeld een voor privégebruik en een voor beroepsdoeleinden.

Onderstaande informatie kan optioneel ook door de gebruiker worden verschaft:

 • Aanhef
 • Familienaam
 • Voornaam
 • Beroep
 • Adres: Straat, plaats, land, staat (indien van toepassing)

De gebruiker verbindt zich ertoe waarachtige informatie te verschaffen en zijn identiteit niet te vertekenen en/of een valse identiteit te verschaffen.

FLOWBIRD S.A.S. behoudt zich het recht voor het gebruikersaccount te verwijderen of tijdelijk te blokkeren indien het onjuiste of valse informatie bevat.

Met uitzondering van enige inhoud die door FLOWBIRD S.A.S. wordt verschaft, is en blijft de gebruiker exclusief verantwoordelijk voor alle gepersonaliseerde inhoud in zijn flowbird-account. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud bij te werken indien nodig en te garanderen dat die op elk ogenblik correct, volledig en up-to-date is.

Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik door derden (met toestemming of niet), tenzij kan worden aangetoond dat de openbaarmaking van zijn gebruikersnaam en paswoord het gevolg is van een aan FLOWBIRD S.A.S. toe te rekenen fout.

Artikel 8. Gebruik van de flowbird-dienst

Dankzij het account kan de flowbird-dienst worden gebruikt door elke operator die de flowbird-dienst in belgië aanbiedt.

Door flowbird te gebruiken, kan de gebruiker de volgende straatparkeerrechten aankopen:

 • Een uurticket
 • Een langdurig parkeerticket
 • Een elektronische vergunning

Afhankelijk van de entiteit die de parking uitbaat, kunnen parkeerrechten op voorhand worden aangekocht, of op unitaire of recurrente basis.

De gebruiker kan eveneens een aantal rechten aankopen om op parkeerterreinen te parkeren, indien sites voor deze dienst geactiveerd zijn.

Voor een correcte werking van de flowbird-dienst kan een nieuwe release nodig zijn. De gebruiker wordt dan aangeraden altijd de laatste versie van de mobiele applicatie te downloaden, indien hij daartoe wordt uitgenodigd.

8.1 start van een transactie

Op basis van de door de operator geselecteerde kenmerken, kan een transactie worden opgestart:

 • Door de vereiste stappen in de Mobiele applicatie te volgen
 • Door de vereiste stappen op de Website te volgen
 • Door de vereiste stappen op de mobiele Website te volgen
 • Door de vereiste stappen van de klantenservice te volgen
 • Via elke andere weg die later wordt aangeboden

De parkeerzone wordt ofwel via geolocalisatie geselecteerd, of via een ingegeven adres of postcode. De zone is bepalend voor het geldende parkeertarief. De gebruiker verzekert zich ervan dat het parkeergeld dat via flowbird werd betaald, overeenstemt met het voor de zone geldende parkeertarief. De gebruiker kan voor zijn eigen fout beboet worden.

Indien van toepassing, is de keuze van het gebruikstype van de dienst de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Elke gebruiker die een gebruikstype selecteert, waarvoor van de stad niet de rechten zijn verworven, kan worden beboet.

FLOWBIRD S.A.S. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig frauduleus gebruik van de dienst, of voor enig misbruik van de dienst of fouten door de gebruiker.

De prijs is de parkeerkost die door de operator werd bepaald, inclusief de kostprijs van de dienst op basis van de geselecteerde opties, evenals de van toepassing zijnde heffingen.

Na bevestiging van de betaling, wordt het bedrag van het parkeergeld gedebiteerd van het account dat gelinkt is aan de in het flowbird-account ingegeven bankgegevens (incl. Kaart). De betaling geschiedt in euro’s.

Het ticket is enkel geldig voor gebruik door de gebruiker in één van onderstaande situaties:

 •  Ticket verschijnt in de lijst met geldige tickets in zijn Account indien het  werd aangekocht via de Website, de mobiele Website of de applicatie (de interface met lopende tickets is te raadplegen via al deze media).

Een betalingsbevestiging of -weigering verschijnt voor de gebruiker. Indien twijfel bestaat over de bevestiging of de weigering van de betaling, en/of bij afwezigheid van een betalingsbevestiging of -weigering, zou de gebruiker contact moeten opnemen met de klantendienst. In voorkomend geval werd het ticket waarschijnlijk niet gevalideerd en wordt de gebruiker verzocht zijn parkeergeld via elke andere beschikbare weg te betalen. Bij gebreke daarvan, kan een boete worden opgelegd door de operator, waarvoor FLOWBIRD S.A.S. niet verantwoordelijk is.

Het succesvol volbrengen van de betaling is gelinkt aan het updaten van de bankkaartgegevens door de gebruiker. De gebruiker verbindt zich ertoe geen kaart te gebruiken die vervallen is, of een account waar niet voldoende geld op staat.

FLOWBIRD S.A.S. is niet aansprakelijk voor enige boete die vóór de validatie van het ticket zou kunnen worden opgelegd.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat sommige persoonsgegevens noodzakelijkerwijs aan derden worden meegedeeld als onderdeel van de verwerkingsprocedure van de betaling.

Zodra de geldigheidsduur van een parkeerticket verstreken is, kan de klant ervoor kiezen het te raadplegen, exporteren en/of printen via de flowbird-website.

Elk nieuw ticket dat wordt aangekocht zonder in de nabijheid van het voertuig te zijn, zou kunnen leiden tot een boete, waarvoor FLOWBIRD S.A.S. niet aansprakelijk kan worden gehouden.

8.2. Verlenging van het ticket

De gebruiker kan de geldigheid van een reeds gevalideerd ticket op elk ogenblik verlengen via de interface “geldige tickets” in de applicatie of via eender welk ander verbonden toestel waarop de dienst beschikbaar zou zijn, op voorwaarde dat het ticket nog niet verstreken is, dat de maximum parkeertijd zoals bepaald in het prijsbeleid van de operator nog niet bereikt is en dat de operator de verlening van parkeertickets aanvaardt.

8.3. Stopzetting van een parkeertransactie

In het geval dat de entiteit die de site uitbaat op de “stop”-optie is geabonneerd, kan de gebruiker via de applicatie of op eender welk ander verbonden toestel waarop de dienst beschikbaar zou zijn, een lopende transactie stopzetten die de eindtijd nog niet heeft bereikt. In dat geval wordt de betaling van het werkelijk verbruikte parkeergeld (plus de servicevergoeding indien van toepassing) uitgevoerd op het moment dat de transactie stopt, en niet wanneer die van start gaat.

8.4. Informatie vermeld op het ticket

 • Het ticket bevat onderstaande informatie:
 • Een uniek ticketnummer
 • De nummerplaat van het desbetreffende voertuig
 • De parkeersite en bijhorende zonecode
 • Het gebruikerstype
 • Het begin- en einduur, en/of de parkeerduur
 • Het door de Gebruiker betaalde bedrag
 • Indien van toepassing, de gratis parkeertijd
 • Indien van toepassing, het bedrag van de heffing, inbegrepen in het betaalde bedrag
 • Indien van toepassing, het bedrag van de heffing, inbegrepen in het betaalde bedrag

Artikel 9. Prijs en betaling

Registratie voor de flowbird-dienst is gratis.

Het parkeergeld wordt vermeerderd met een servicevergoeding voor het gebruik van de flowbird-dienst. De totale prijs wordt weergegeven voor u de transactie voltooit. De servicevergoeding verschilt per locatie.

De gebruiker is verantwoordelijk voor alle lasten die verband houden met zijn toestel en de toegang tot internet.

Het gebruik van de flowbird-dienst is onderworpen aan elk voorschrift van de operator, met inbegrip van maar zonder zich daartoe te beperken: prijzen, prijscategorieën, parkeertijdlimieten, toegepaste maximum- of minimumprijzen, parkeerduur, uren en verlengvoorwaarden.

De prijzen en vergoedingen voor de parkeerservice van de operator zullen zijn zoals bepaald en van toepassing op de dag van het gebruik van de dienst. Voor elke aankoop die de gebruiker aangaat, wordt het bedrag van de transactie, inclusief de toepasselijke heffingen en servicevergoeding (indien er een is) van de operator gefactureerd aan de bankrekening die gelinkt is aan de in het account vermelde bankkaart. Het gebruik van de flowbird-dienst is een aanvulling op de andere betaalwijzen die de operator aanbiedt.

Indien de flowbird-dienst om technische of andere redenen wordt onderbroken, is de gebruiker ertoe gehouden de betaling van het verschuldigde parkeergeld uit te voeren via elke andere door de operator aangeboden betaalwijze.

De gebruiker kan op elk moment de historiek van zijn parkeertransacties raadplegen.

Artikel 10. Beveiliging en vertrouwelijkheid van de betalingen

De voor de flowbird-dienst gebruikte bankkaartgegevens (kaartnummer, vervaldatum, cvv) worden veilig beheerd door een betalingsdienstaanbieder die pci-dss gecertificeerd is (payment card industry data security standard) of een equivalent.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

FLOWBIRD S.A.S. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor enig verlies of directe schade veroorzaakt door en in de mate van zijn eigen nalatigheid of grove schuld. De aansprakelijkheid van FLOWBIRD S.A.S. beperkt zich tot het maximumbedrag van het ticketbedrag.

FLOWBIRD S.A.S. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade. FLOWBIRD S.A.S. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook, die zou kunnen voortvloeien uit het onjuist gebruik van de flowbird-website, smartphoneapplicatie en klantendienst.

De aansprakelijkheid van FLOWBIRD S.A.S. mag niet worden ingeroepen op grond van enig risico eigen aan het gebruik van internet, zoals, in het bijzonder, enige opzegging van de dienst, indringing of aanwezigheid van elektronische virussen, verlies van bestanden, defect en/of onderbreking van mobiele netwerken of enig ander frauduleus gebruik van persoonsgegevens, zoals identiteitsdiefstal.

Aangezien online betalingsoperaties complex zijn en de tussenkomst van verschillende partijen vereisen, wordt expliciet aanvaardt dat FLOWBIRD S.A.S. niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enig voorval dat zich voordoet op de infrastructuur die ze niet beheert of controleert.  Bijgevolg kan geen enkele vordering van welke aard ook worden geëist die voortvloeit uit gebeurtenissen die hun oorsprong upstream of downstream hebben.  FLOWBIRD S.A.S. kan meer bepaald niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit een betalingsweigering gelinkt aan de gebruikers kaart of een defect waarbij een derde betrokken is (bijvoorbeeld een technisch probleem in de connectiviteit met het internet van de betalingsprocessors).

FLOWBIRD S.A.S. is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de gebruiker of een derde die zou kunnen voortvloeien uit een geval van overmacht of enige gebeurtenis buiten de redelijke controle van FLOWBIRD S.A.S.

Artikel 12. Softwarelicentie en andere intellectuele eigendomsrechten

FLOWBIRD S.A.S. verleent de gebruiker, die dit aanvaardt, een niet-overdraagbare licentie met beperkte toegang tot haar flowbird-websites en smartphoneapplicaties, exclusief voor persoonlijk gebruik met betrekking tot het gebruik en het onderhoud van het gebruikersaccount. Deze licentie omvat niet de doorverkoop of het commercieel gebruik van de flowbird-dienst, noch de inzameling of het gebruik van informatie, prijsomschrijving of elk gebruik dat voortvloeit uit deze website of de inhoud ervan, noch het downloaden of kopiëren van enige accountinformatie voor gebruik door derden, elk gebruik, onderzoek van data, automatisering of andere vormen van datainzameling of extractietools.

Geen enkel materiaal of informatie betreffende FLOWBIRD S.A.S. mag gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of op eender welke andere manier worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FLOWBIRD S.A.S.

Alle audiovisuele elementen op de flowbird-website, de woosh-smartphoneapplicaties, evenals de grafische elementen, logo's, titels, symbolen, scripts, dienstnamen inclusief de achterliggende technologie, zijn het exclusieve eigendom van FLOWBIRD S.A.S. en beschermd.  In die hoedanigheid is enkel het gebruik zoals specifiek bepaald in onderhavige algemene voorwaarden toegestaan.

Elk ander gebruik dat niet op voorhand en expliciet werd goedgekeurd is verboden.

Door zich op de websites aan te melden, verbindt de gebruiker zich ertoe de inhoud ervan, noch deels, noch integraal te kopiëren of te downloaden.

Artikel 13. Verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik

De gebruiker is aansprakelijk voor elk gebruik van het account, inclusief elke transactie die wordt uitgevoerd door een persoon die de toestemming heeft zijn telefoon, account of paswoord te gebruiken.

Zodra de gebruiker kennis heeft van het frauduleus gebruik van zijn account of paswoord, dient hij meteen FLOWBIRD S.A.S. op de hoogte te stellen door te bellen naar: 0800 250 030. Deze informatie zal schriftelijk worden bevestigd via aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar dit adres:100/102 avenue de suffren 75015 paris france, rcs paris 444 719 272.

In geval van verlies of diefstal van de gebruikers toestel of bankkaart die gelinkt zijn aan het account, of zodra hij kennis heeft hiervan, zal de gebruiker meteen zijn telefoonoperator/internetprovider of de instantie die de kaart heeft uitgegeven, op de hoogte stellen.  In beide gevallen raadt FLOWBIRD S.A.S. de gebruiker aan om de informatie van zijn account te verwijderen en/of te wijzigen, in overeenstemming met de bepalingen in artikel 16 van onderhavige voorwaarden, teneinde het risico op frauduleus gebruik te beperken.

Artikel 14. Beslechting van geschillen aangaande de Dienst

14.1. Geschillen betreffende de parkeerdienst

FLOWBIRD S.A.S. verbindt zich niet tot het aanbieden van parkeerdiensten, het innen van parkeergeld of het opleggen van boetes.

FLOWBIRD S.A.S. wijst elke aansprakelijk of administratieve verantwoordelijkheid af met betrekking tot elk geschil betreffende de parkeerdienst, die de exclusieve verantwoordelijkheid is van de operator.

In het geval een geschil ontstaat met betrekking tot de parkeerdienst zal elke vordering worden gericht aan de operator van de parkeerdienst. Ter ondersteuning van deze vordering, kan de gebruiker het ticket bijvoegen dat te exporteren of te printen is op de flowbird-website.

14.2. Geschillen betreffende de flowbird-dienst

In geval van enig technisch probleem met betrekking tot het flowbird-account, kan de gebruiker naar de flowbird-website surfen om de online faq's te raadplegen, of contact opnemen met de supportdienst waarvan de contactgegevens en toegangsvoorwaarden op de flowbird-website zijn vermeld.

Artikel 15. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de gebruiker die vereist zijn voor het opzetten van de flowbird-dienst zijn essentieel voor een goede werking van deze dienst.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met het beleid inzake persoonsgegevens en veiligheid, te raadplegen op de flowbird-website. Die persoonsgegevens worden bijgehouden zolang de gebruiker niet heeft gevraagd zijn flowbird-account te sluiten.

Met inachtneming van de gebruikers opt-outrecht, kunnen FLOWBIRD S.A.S. of andere ondernemingen de gebruiker aanbiedingen verzenden met betrekking tot hun producten en diensten.

Wanneer dergelijke e-mails worden ontvangen, kan de gebruiker op elk moment aangeven deze niet langer wensen te ontvangen door zijn voorkeurinstellingen in zijn flowbird-gebruikersaccount te wijzigen.

FLOWBIRD S.A.S. is gerechtigd de accountinformatie, inclusief vertrouwelijke informatie, te gebruiken voor de interne verwerking van de parkeertransactiegegevens of voor statistische analysen.

Artikel 16. Gegevensverwerking en Privacy

16.1   teneinde de klant de dienst te kunnen leveren, worden door flowbird persoonsgegevens van de klant verwerkt. Dit gebeurt, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de klant flowbird verwerkt de gegevens onder meer om betere (online) service te kunnen bieden, waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor marketing doeleinden (mits toestemming is verleend), om de flowbird bedrijfsprocessen efficiënter in te richten en om fraude tegen te gaan (bijvoorbeeld wanneer een klant opnieuw probeert te registreren terwijl flowbird een eerdere overeenkomst met deze klant heeft beëindigd omdat deze klant in strijd met de algemene voorwaarden heeft gehandeld).

16.2   flowbird verwerkt deze persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van algemene verordening gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.

16.3  flowbird treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

16.4   de door klant aan flowbird ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van flowbird en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met klant.

16.5   in alle gevallen waarin flowbird persoonsgegevens van een klant deelt, zal de provider zelf ook persoonsgegevens van de klant gebruiken. De provider zal de klant zelf informeren over hoe deze omgaat met zijn persoonsgegevens. De klant zal de website van de provider dienen te checken voor informatie m.b.t. De verwerking van persoonsgegevens.

16.6   voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door flowbird, nodigen wij u uit om onze privacyverklaring en cookieverklaring te raadplegen.

Artikel 17. Afsluiten van het Account

FLOWBIRD S.A.S. behoudt zich het recht voor de gebruikersaccount op elk moment om enige reden of zonder enige reden te sluiten.

Een dergelijke sluiting zal geen impact hebben op eender welk geldig, door de gebruiker betaald parkeergeld, of op eender welke verplichting van FLOWBIRD S.A.S. die geldt op het moment van het sluiten van het account. De gebruiker kan zijn account op elk moment en gratis sluiten door hiertoe een schriftelijke aanvraag te verzenden naar dit adres: 100/102 avenue de suffren 75015 paris france, rcs paris 444 719 272.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden anoniem gemaakt bij ontvangst van een dergelijke aanvraag tot sluiting van het account.

Artikel 18. Duur

Deze algemene voorwaarden van de dienst zijn van toepassing voor de hele periode waarin ze beschikbaar zijn op de flowbird-website.

Artikel 19. Overdracht

FLOWBIRD S.A.S. behoudt zich het recht voor elk van zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst over te dragen aan derden.

Artikel 20. Volledige overeenkomst

De ongeldigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden van de dienst, zoals bepaald door een rechtbank in het bevoegde rechtsgebied, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen in deze overeenkomst.

Artikel 21. Toepasselijk recht

Onderhavige algemene voorwaarden van de dienst zijn onderworpen aan de belgische wetgeving.

Artikel 22. Taal

Onderhavige algemene voorwaarden van de dienst zijn opgesteld in de belgische taal.

Artikel 23. Geschillen

Onderhavige algemene voorwaarden van de dienst zijn onderworpen aan de belgische wetgeving.

Ingeval van geschil zal de gebruiker FLOWBIRD S.A.S. schriftelijk inlichten binnen de 30 dagen na kennis te hebben genomen van het ontstaan van het geschil.

Indien het geschil niet meteen en rechtstreeks kan worden opgelost tussen de gebruiker en FLOWBIRD S.A.S. zal het aan de bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

 

Ga naar de inhoud